Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

15-17 årige uden uddannelse

Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

Unge mellem 15-17 år skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har ansvaret for at hjælpe de unge og deres forældre med at lave en uddannelsesplan og justere den, når der er behov for det.

Hvis den unge ikke er klar til at gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse, kan planen bestå af flere andre elementer, som skal bidrage til, at den unge får lyst til uddannelse.

I visse situationer er der mulighed for, at den unge kan blive fritaget for at følge en uddannelsesplan. Forældrene eller den unge skal kontakte deres vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis den unge ikke kan følge en uddannelsesplan nu.


Det siger loven…

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010 - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/837)

Kommunalbestyrelsen har i henhold til lovens § 2 a mulighed for at standse udbetaling af ungeydelsen, hvis den unge og dennes forældre ikke vil respektere den unges pligt til at følge sin uddannelsesplan og være i uddannelse eller i arbejde. Bestemmelsen skal tages i anvendelse overfor forældre m.v., der faktisk er i stand til at påtage sig deres ansvar som forældre, men som af forskellige årsager ikke vil eller har intentioner om at gøre det.

Det er kommunalbestyrelsen, der igennem Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for at hjælpe de unge og deres forældre med at lave en uddannelsesplan og justere den, når der er behov for det. Kommunalbestyrelsen har også ansvaret for at fritage de unge for pligten til at følge en uddannelsesplan, når de på grund af handicap eller sygdom ikke har mulighed for at gennemføre en uddannelse, passe et arbejde eller indgå i andre af de aktiviteter, der normalt kan indgå i en uddannelsesplan.